Інформація для авторів

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у 16 випуску за 2024 рік журналу « Наукові записки. Серія: Право» необхідно до 16 червня 2024 року відправити на електронну пошту [email protected] наступні матеріали:

1) статтю (Приклад оформлення статті);
2) довідку про автора (заповнену за формою у Додатку 2);
3) для осіб, які не мають наукового ступеню, рецензію доктора наук (сканкопію або фото);
4) квитанцію про оплату публікаційного внеску (сканкопію або фото).

Файли слід підписати так: Трошкіна_стаття, Трошкіна_довідка, Трошкіна_рецензія, Трошкіна_квитанція.

 

Публікація статей здійснюється за рахунок автора.

Публікаційний збір покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, редагуванням, коректурою статей, індексацією, макетуванням журналу, розміщенням його електронної версії на вебсайті тощо.

Розмір внеску за публікацію статті становить 850 грн за 12 сторінок. Якщо обсяг статті перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 50 грн.

Автор статті за бажанням може замовити друкований примірник випуску журналу, вартість якого становить 300,00 гривень (додатковий публікаційний внесок), який необхідно сплатити разом з публікаційним внеском. Поштова пересилка збірника здійснюється за рахунок отримувача.

За додаткову оплату може бути надана послуга перекладу анотації з української мови на англійську (60 грн.) та оформлення References (40 грн. – до 10 джерел)

 

Оплата здійснюється лише після того, як стаття успішно пройде обов'язкове внутрішнє анонімне рецензування та перевірку на плагіат і автор отримає повідомлення від редакційної колегії про те, що стаття рекомендована до друку.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВОМУ ВІСНИКУ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ. СЕРІЯ: ПРАВО»

1. Обсяг публікації – 10-20 сторінок рукопису А4, що охоплює анотації, ключові слова та безпосередньо наукову статтю.

 

2. Послідовність розміщення структурних елементів публікації.

2.1. Назва секції (ліворуч).

2.2. УДК (ліворуч).

2.3. Відомості про автора / авторів (праворуч): ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (назва установи чи організації), назву країни (для іноземних авторів), е-mail, ORCID автора (обов’язково), Researcher ID та Scopus ID (якщо є).

2.4. НАЗВА СТАТТІ українською мовою (посередині) – великими літерами напівжирним шрифтом. Назва статті має бути інформаційною, чітко відповідати змісту статті, не містити абревіатур.

2.5. Анотація та ключові слова українською мовою.

Анотація має розкривати зміст статті. Її обсяг становить не менше 1800 друкованих знаків (250-300 слів). В анотації слід описати наукову проблему, яка досліджується, викласти мету та основні результати дослідження, акцентувати на нові результати. У Додатку 1 пропонуються слова-маркери до анотацій.

Ключові слова (виділяються курсивом) не повинні містити абревіатур, подаються у називному відмінку, розділяються комами. Кількість – від 5 до 7 слів / словосполучень.

2.6. З абзацу транслітеровані прізвище та ініціали автора / авторів. У тому ж рядку розміщується назва статті англійською мовою великими літерами напівжирним шрифтом.

З наступного абзацу – анотації та ключові слова англійською мовою. Вимоги до обсягу анотації та кількості ключових слів ті ж, що і до україномовного варіанту.

2.7. Якщо стаття написана іншою мовою (не українською чи англійською) обов’язковою є анотація та ключові слова мовою статті (за тими ж вимогами).

2.8. Текст статті.

2.9. На першій сторінці статті, в нижньому колонтитулі розміщується знак авторського права – ©, поряд із ним прізвища та ініціали автора / всіх авторів та рік публікації. Наприклад: ©Трошкіна К.Є., 2022.

2.10. Нижче тексту статті розміщується СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Список формується у порядку згадування джерел у статті або за алфавітом та має бути оформлений відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).

Після списку використаної літератури розміщується REFERENCES, оформлений за стандартом АРА-2010 (American Psychological Association)  http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm

Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників тощо) подаються транслітерацією (правила транслітерації: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010 ), в дужках – англійською мовою.

Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт ( http://translit.kh.ua/?passport ); для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» ( http://translit.cc ).

2.11. В кінці рукопису вказується дата відправки статті до редколегії наукового вісника «Наукові записки. Серія: Право».

 

3. Вимоги до оформлення наукової статті.

3.1. Наукові статті у фахових виданнях повинні мати такі необхідні елементи (відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України):

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
2) аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
3) формулювання цілей статті (постановка завдання);
4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

У тесті перелічені елементи статті слід виділити окремими рубриками з відповідними скороченими підзаголовками:

Постановка проблеми.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Мета статті – ….. .
Виклад основного матеріалу дослідження.
Висновки.

3.2. Посилання у тексті статті слід подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела у списку літератури та номера сторінки, на яку посилається автор статті (обов’язково). Наприклад: [7, с. 112], [2], [3; 7-12; 23].

3.3. Абревіатури обов'язково розшифровувати після першого згадування в тексті.

 

4. Технічні вимоги до оформлення статті.

4.1. Текст статті має бути набраним шрифтом Times New Roman, розміром 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5, без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення основних понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом, підкреслення не допускається. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – «…»). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–). Параметри сторінки: ліве поле – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – по 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см.

4.2. Між ініціалами та прізвищем використовувати нерозривний пробіл. Наприклад: І.ºВ.ºПетренко.

4.3. Рисунки (схеми, фотографії, графіки, інші ілюстрації), виконані в кольорі або чорно-білі, необхідно подавати вставленими у текст статті. Крім того, сам файл рисунка у форматі .tiff або .jpeg із роздільною здатністю не менше 300 dpi, формат кольору RGB (якщо кольоровий) або Grayscale (якщо чорно-білий), необхідно надсилати також окремо. Рисунки повинні бути пронумеровані в послідовності згадування їх у тексті. Назва рисунку має бути подана в тексті статті одразу під ним. Не можна назву рисунку об’єднувати із самою ілюстрацію в одному графічному файлі (це позбавить можливості її редагування). Всі карти повинні мати рамку, умовні позначення чи легенду, прив'язку до місцевості, масштаб та посилання, якщо потрібно. Букви чи цифри, вміщені у рисунках, мають мати розмір шрифту не менше 10 пунктів. Допустимі розміри рисунків не більше 160x230 мм.

4.4. Таблиці розміщуються безпосередньо після тексту, в якому згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Всі таблиці повинні мати назву і номер. Якщо в статті одна таблиця, її не нумерують. Таблиці можуть бути виконані лише у редакторі Microsoft Word. Слово “Таблиця” необхідно поміщати вгорі справа над таблицею курсивом, нижче дати її назву посередині. Розмір цифр і тексту в таблицях – не менше 10 пунктів. Допустимі розміри таблиці не більше 160x230 мм. При використанні запозичених даних, або представленні опрацьованих автором запозичених первинних матеріалів (наприклад, метеорологічні величини тощо), в назві таблиці необхідно вказати джерело, звідки взяті дані (літературне або фондове).